Recente nieuwsberichten

Pendelfonds: subsidie voor duurzaam woon-werkverkeer: deadline 29/01/2018

8.01.2018

De Vlaamse Overheid wil de alsmaar groter wordende verkeershinder tegengaan door onder andere via het Pendelplan meer in te zetten op duurzaam verkeer. Een onderdeel hiervan betreft het Pendelfonds, dat voorziet in een subsidie voor bedrijven die investeren in een verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen.

Lees verder ...

Schuldcompensatie FOD Financiën en RSZ

21.12.2017

Wanneer een belastingplichtige recht heeft op een terugbetaling  van fiscale tegoeden (inkomstenbelasting, btw, …) en tegelijkertijd nog een openstaande fiscale schuld heeft , mag de fiscus sinds 2005 het bedrag dat zij u normaal moet (terug)betalen gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren. 

Lees verder ...

LEI-code voor vennootschappen met beleggingen : verplicht vanaf 03/01/2018

19.12.2017

Vanaf januari 2018 worden de nieuwe Europese MIFID II- en MIFIR-regelgevingen van kracht, met als doel de werking en transparantie van de financiële markten te verbeteren. De regelgeving wil door de identificatie van alle contractpartijen op de financiële markten tijdig systeemrisico’s identificeren. Indien uw vennootschap handelt in beursgenoteerde financiële instrumenten, dan moet uw onderneming vanaf 03/01/2018 verplicht over een LEI-code beschikken. Indien deze op die datum niet over een LEI-code beschikt, dan kan er  niet langer gehandeld worden in deze instrumenten.

Lees verder ...

Subsidie voor ecologisch en veilig transport: niet enkel voor de transportsector

18.12.2017

Vlaamse ondernemingen die investeren in de vergroening en verkeersveiligheid van hun vrachtwagens met een MTM van minstens 3,5 ton kunnen vanaf 20 november 2017 een subsidie aanvragen voor de uitgaven gemaakt na 1 januari 2017. De steun bedraagt maximaal 80% op de in aanmerking komende uitgaven, beperkt tot € 3.000 per voertuig en beperkt tot € 100.000 voor de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 samen.

Lees verder ...

Backservice individuele pensioentoezegging: beter nog in 2017 dan in 2018

15.12.2017

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een aanvullend pensioen voor de bedrijfsleider die wordt afgesloten door de vennootschap met de bedrijfsleider als begunstigde. De vennootschap stort periodiek premies in een pensioenplan, waarbij de bedrijfsleider op het einde van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal privé ontvangt na inhouding van een eindtaxatie.

Lees verder ...

Brutobezoldiging van € 36.000 naar € 45.000 vanaf 01/01/2018

14.12.2017

Tot nu toe kon een fiscale KMO van het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting genieten wanneer zij onder andere een bezoldiging van minstens € 36.000 aan een bedrijfsleider toekende of, indien de belastbare winst lager is dan dit bedrag, tot dit lager bedrag. Vanaf 2018 wordt deze grens opgetrokken tot € 45.000.

Lees verder ...

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen: uitbreiding vanaf 2018?

12.12.2017

Bedrijfsleiders kunnen op vandaag naast een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en pensioensparen ook via een IPT (Individuele PensioenToezegging) in hun vennootschap bijkomend pensioenkapitaal opbouwen in de tweede pensioenpijler. Zelfstandigen die actief zijn als eenmanszaak hebben tot op heden ook de mogelijkheid om een pensioenkapitaal via een VAPZ of pensioensparen op te bouwen, maar kunnen geen IPT afsluiten. Een voorontwerp van wet dat op 6 oktober ll. op de ministerraad werd goedgekeurd zou vanaf 2018 voorzien in een nieuwe regeling waarbij zelfstandigen – eenmansza ...

Lees verder ...

Optimalisatie sociale bijdragen

7.12.2017

Als zelfstandige moet u steeds sociale bijdragen betalen. Deze bijdragen worden sinds 2015 niet langer berekend op de inkomsten van drie jaar terug, maar op de inkomsten van het lopende jaar. Aangezien uw sociale kas op dit moment uw beroepsinkomsten voor 2017 nog niet kan kennen, betaalt u in 2017 dan ook voorlopige bijdragen, gebaseerd op het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug. Eenmaal de fiscus uw netto beroepsinkomen van het lopende jaar doorgeeft aan de sociale kas, dan zal deze laatste een regularisatie van uw sociale bijdragen berekenen. Dit gebeurt doorgaans na 2 jaar , waardoo ...

Lees verder ...

Daling voordeel alle aard pc, telefonie en internet vanaf 01/01/2018

4.12.2017

Wanneer u als werknemer of als bedrijfsleider gratis een pc, gsm of tablet krijgt van uw werkgever of  vennootschap, verkrijgt u een voordeel van alle aard. U moet die kosten immers zelf niet langer dragen. Dit voordeel is voor u echter een belastbaar inkomen in de personenbelasting. Een voordeel moet doorgaans op de werkelijke waarde geraamd worden, maar de fiscus voorziet voor de courante zaken forfaitaire bedragen

Lees verder ...

Vrijwillige overuren

30.11.2017

Elke werknemer mag per kalenderjaar tot 100 overuren op vrijwillige basis presteren, ongeacht of hij voltijds of deeltijds werkt. Afhankelijk van de sector kan dit krediet opgetrokken worden tot 360 overuren op jaarbasis. De werknemer beslist zelf of hij deze overuren wil presteren; de werkgever kan dit niet aan de werknemer opleggen, maar kan dit wel weigeren indien hij dit niet wenst.

Lees verder ...