print this page

Tax shelter voor startende ondernemingen: nu ook voor bedrijfsleiders

03.05.2018

Natuurlijke personen die intekenen in het kapitaal van een startende KMO kunnen een  belastingvermindering in de personenbelasting van 30% verkrijgen bij een intekening in een startende KMO, en een belastingvermindering van 45% bij een investering in een startende micro-onderneming.

Het fiscale voordeel is beperkt tot een aandelenparticipatie van 100.000 € per jaar per belastingplichtige. U kan m.a.w. een maximale belastingvermindering van 30.000 € per jaar (of 45.000 € igv een micro-onderneming) verkrijgen. De belastingvermindering is echter wel gekoppeld aan de voorwaarde dat de betaling in geld gebeurt voor nieuwe aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2015. De belastingvermindering is niet overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk.

Via deze inbreng mag u maximaal een participatie verwerven in de vennootschap van 30%.

Het belastingvoordeel blijft slechts behouden wanneer u als investeerder de verkregen aandelen minstens 4 jaar aanhoudt. Behoudt u de aandelen niet voor een periode van minstens 4 jaar, dan wordt de belastingvermindering gedeeltelijk en pro rata teruggenomen.


Gewijzigd: nu ook (gedeeltelijk) voor bedrijfsleiders

Tot voor kort kon een bedrijfsleider in geen geval genieten van de belastingvermindering van 30% tot 45% bij intekening in een startende KMO. Vanaf aanslagjaar 2019 kunnen natuurlijke personen die pas na hun investering bedrijfsleider in de startende KMO worden en waarbij hun mandaat niet vergoed wordt, wel van deze belastingvermindering genieten. Andere bedrijfsleiders blijven uitgesloten van de regeling.

Met ingang van aanslagjaar 2019 geldt bijgevolg de volgende regeling voor bedrijfsleiders:

 • U bent wel bedrijfsleider op het moment van de investering: u heeft geen recht op de belastingvermindering
 • U wordt pas na het moment van de investering bedrijfsleider en u krijgt geen vergoeding als bedrijfsleider gedurende 48 maanden na de investering: u heeft wel recht op de belastingvermindering 
 • U oefent op het moment van de investering als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap, bijvoorbeeld via uw managementvennootschap, een functie uit als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie in de vennootschap waarin u investeert: u heeft geen recht op de belastingvermindering
 • U oefent pas na het moment van de investering als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap, bijvoorbeeld via uw managementvennootschap, een functie uit als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie in de vennootschap waarin u investeert en u krijgt geen vergoeding als bedrijfsleider gedurende 48 maanden na de investering: u heeft wel recht op de belastingverminderingWelke ondernemingen komen in aanmerking?

Een startende KMO of een startende micro-onderneming is een onderneming die op het moment van intekening in geld nog geen 4 jaar bestaat. Opdat u het belastingvoordeel kan verkrijgen, moet het intekenbedrag binnen diezelfde 4 jaar volstort zijn. De vennootschap mag bovendien ten vroegste opgericht zijn op 1 januari 2013. Het belastingvoordeel geldt niet voor vennootschappen waarvan de activiteit slechts een voortzetting is van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijk persoon of een andere rechtspersoon.
Het bedrag dat een vennootschap onder dit fiscaal stelsel aan inbrengen kan ontvangen, is geplafonneerd op 250.000€.


Welke KMO’s  komen niet in aanmerking?

Vennootschappen die de maatschappelijke zetel niet in België hebben of die in een andere EER – lidstaat zijn gevestigd maar geen Belgische inrichting bezitten, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Daarnaast komen de volgende vennootschappen eveneens niet in aanmerking:

 • Vennootschappen die de maatschappelijke zetel niet in België hebben of die in een andere EER – lidstaat zijn gevestigd maar geen Belgische inrichting bezitten, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Daarnaast komen de volgende vennootschappen eveneens niet in aanmerking:
 • Ondernemingen opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen
 • Beleggings-, thesaurie-, financierings-, vastgoedvennootschappen
 • Managementvennootschappen
 • Vennootschappen die een onroerend goed ter beschikking stellen van de bedrijfsleider
 • Ondernemingen die reeds een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd, behalve wanneer het een kapitaalvermindering betreft ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies
 • Ondernemingen in moeilijkheden (collectieve insolventieprocedure)
 • Ondernemingen die de ontvangen som van de intekeningen gebruiken voor de uitkering van dividenden, aankoop van aandelen, of verstrekken van leningen


Terug naar het overzicht