print this page

Daling voordeel alle aard woning: van factor 3,8 naar 2

22.08.2018

Wanneer een vennootschap gratis een woning aan de bedrijfsleider of een personeelslid ter beschikking stelt, dan verkrijgt de genieter een belastbaar voordeel van alle aard. De administratie staat toe dat dit voordeel geraamd wordt op basis van een forfaitaire formule. 
 
Het bekomen voordeel werd tot voor kort steeds vermenigvuldigd met 3,8 of 1,25 indien de woning ter beschikking werd gesteld door een rechtspersoon en dit al naargelang het niet-geïndexeerd KI hoger of lager was dan € 745. Deze verhoging was echter niet van toepassing wanneer dezelfde woning gratis ter beschikking werd gesteld door een natuurlijk persoon. Recente rechtspraak heeft duidelijk gemaakt dat deze verschillende behandeling ongrondwettelijk is, waardoor de administratie haar standpunt heeft herzien en de factor van 3,8 of 1,25 voor inkomstenjaar 2017 heeft afgeschaft. Dit heeft al snel een grote impact op uw belastbaar voordeel van alle aard. 
 
De administratie had toen ook aangekondigd een nieuwe formule uit te werken, waarbij de factor wordt vastgelegd op 2, ongeacht het KI of wie de woning ter beschikking stelt. De factor 2 zal in werking treden afhankelijk van het moment waarop de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, maar vermoedelijk zal de formule terugwerken tot 1 januari 2018.
 
 
Inkomstenjaar 2017: factor 3,8 of 1,25 naar factor 1
 
De formule om het belastbaar voordeel alle aard van een door een rechtspersoon ter beschikking gestelde gratis woning te berekenen bedroeg vroeger:
  • Niet-geïndexeerd KI groter dan € 745: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8
  • Niet-geïndexeerd KI kleiner of gelijk aan € 745: geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25
 
Doordat de administratie haar standpunt herziet, valt die laatste factor van 3,8 of 1,25 voor inkomstenjaar 2017 volledig weg. Indien de woning gemeubeld ter beschikking wordt gesteld, dan moet het bekomen voordeel nog steeds vermenigvuldigd worden met 5/3; deze laatste factor is niet weggevallen. Voor de door een natuurlijk persoon gratis ter beschikking gestelde woning wijzigt er voor inkomstenjaar 2017 niets.
 
De formule om het voordeel te berekenen is voor inkomstenjaar 2017 dus steeds het geïndexeerd KI x 100/60, eventueel te vermenigvuldigen met 5/3 bij gemeubelde terbeschikkingstelling. Zoals u in onderstaand cijfervoorbeeld kan zien, kan u dit al snel een grote belastingbesparing opleveren:
 
Berekening VAA Woning inkomstenjaar 2017
 
Bezwaar indienen?
 
De administratie heeft bevestigd dat zij met alle lopende bezwaarschriften inzake de toepassing van de verhoogde factor 3,8 of 1,25 en de daaruit voortvloeiende rechtsprocedures zal akkoord gaan en dit ongeacht de persoon die het onroerend goed ter beschikking stelt.
 
Zolang de bezwaartermijn van 6 maanden na verzending van het aanslagbiljet nog niet verstreken is, kan u bovendien nog bezwaar indienen tegen uw aanslag. Vragen tot ontheffing van ambtswege zullen echter niet ingewilligd worden, aangezien een wijziging in de rechtspraak niet als een nieuw gegeven wordt beschouwd.
 
 
Opgelet met verlaagd tarief en IPT!
 
Wanneer u voor inkomstenjaar 2017 en vroeger bezwaar aantekent tegen de factor 3,8 of 1,25 en uw periodieke wedde bijgevolg daalt, verlaagt u wel uw personenbelasting, maar kan het zijn dat u zo onvoldoende wedde werd toegekend uit de vennootschap om daar van het verlaagd tarief te kunnen genieten. 
 
Indien de stortingen in uw IPT werden berekend op een periodieke wedde inclusief het voordeel alle aard bewoning met een factor 3,8 of 1,25 is het deel van de stortingen dat niet langer overeenstemt met de periodiek toegekende wedde niet langer fiscaal aftrekbaar in de vennootschap.
 
 
Inkomstenjaar 2018 (vermoedelijk): factor 1 naar factor 2
 
De formule om het belastbaar voordeel alle aard van een gratis ter beschikking gestelde woning te berekenen wordt, afhankelijk van de inwerkingtreding van de nieuwe formule, maar vermoedelijk vanaf inkomstenjaar 2018, losgekoppeld van zowel het KI als van de persoon die de woning ter beschikking stelt. Dit heeft als gevolg dat er geen onderscheid in behandeling meer zal bestaan tussen een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een woning gratis ter beschikking stelt aan een bedrijfsleider of personeelslid.
 
Na het wegvallen van de factor 3,8 of 1,25 in inkomstenjaar 2017 heeft de administratie de factor in alle gevallen vastgelegd op 2 voor naar alle waarschijnlijkheid inkomstenjaar 2018. De formule wordt bijgevolg het geïndexeerd KI x 100/60 x 2. Indien de woning gemeubeld ter beschikking wordt gesteld, dan moet het bekomen voordeel nog steeds vermenigvuldigd worden met 5/3; deze laatste factor wordt ook voor inkomstenjaar 2018 behouden.  
 
Zoals u in onderstaand cijfervoorbeeld kan zien genieten enkel de begunstigden van een gratis door een rechtspersoon ter beschikking gestelde woning met een KI > € 745 van een belastingbesparing, terwijl alle andere belastingplichtigen met een belastingverhoging geconfronteerd worden. Het voordeel alle aard voor woningen die gratis door natuurlijke personen ter beschikking worden gesteld verdubbelt aangezien de factor vanaf nu 2 i.p.v. 1 bedraagt.
 
Berekening VAA Woning inkomstenjaar 2018
 
 
Door de toepassing van factor 2 voor vanaf naar alle waarschijnlijkheid inkomstenjaar 2018 kan uw wedde tot onder € 45.000 komen, waardoor u ook opnieuw niet van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting kan genieten. Daardoor kan het wenselijk zijn om uw verloningspakket te herbekijken. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.
 

Terug naar het overzicht