Recente nieuwsberichten

Decembervoorschot btw voor kwartaalaangevers: te betalen uiterlijk op 24/12/2017

11.10.2017

Sinds 01/04/2017 is het voor kwartaalaangevers btw niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten btw te betalen. Om gelijkheid met maandaangevers te behouden, is het nu wel verplicht om een ‘decembervoorschot’ te betalen. Het decembervoorschot is een voorschot op de verschuldigde btw over de handelingen van het 4e kwartaal van het kalenderjaar.

Lees verder ...

Financiering voor ondernemers: KMO-cofinanciering

27.09.2017

Ondernemingen die een nieuwe richting willen inslaan, een zaak willen overnemen of gewoon hun bedrijfskapitaal verder willen financieren, vinden hiervoor vaak niet de nodige middelen. Daarbij zijn de gewone investerings- of kaskredieten soms niet de ideale oplossing. In die optiek kan PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) via bijvoorbeeld de KMO-cofinanciering een interessante oplossing bieden om aan de financieringsbehoefte van ondernemers tegemoet te komen.

Lees verder ...

Inhoudingsplicht RSZ- en fiscale schulden

22.09.2017

Wanneer u als professioneel met aannemers en/of onderaannemers werkt, dient u bijzondere aandacht te vestigen op de inhoudingsplicht bij betalingen. Indien u dit als opdrachtgever of hoofdaannemer niet doet, kan dit en zal dit ernstige gevolgen voor u meebrengen. Let wel: Dit geldt niet voor particulieren.

Lees verder ...

BTW op pro deo-diensten door advocaten en gerechtsdeurwaarders: uitgesteld tot 01/01/2018

18.09.2017

Tot op heden waren zowel pro deo-diensten verricht door advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand als pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand onderworpen aan 0% BTW

Lees verder ...

Afschaffing bepaalde gereglementeerde beroepen

13.09.2017

Alvorens u met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit kan beginnen, moet u de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Sommige beroepen kan u echter pas uitoefenen wanneer u nog een bijkomend bewijs van uw specifieke beroepsbekwaamheid kan voorleggen; dit zijn de zogenaamde “gereglementeerde beroepen”. Deze verplichting geldt ongeacht of u het beroep uitoefent met een eenmanszaak of via een vennootschap en ongeacht of u zelfstandig bent in hoofd- of bijberoep.

Lees verder ...

Zomerakkoord: van tax shift naar tax reform

5.09.2017

De federale regering heeft na stevige onderhandelingen op 26 juli 2017 een belangrijk akkoord bereikt over de begroting en een aantal sociaaleconomische maatregelen. U heeft vast en zeker al gehoord van de langverwachte tariefdaling van de vennootschapsbelasting, maar lang niet alles is rozengeur en maneschijn. Wat mag u onder meer verwachten?

Lees verder ...

Financiering voor startende ondernemers: startlening+

28.06.2017

Startende ondernemers krijgen vaak te kampen met moeilijkheden om hun zaak en ideeën vorm te geven; de bank vindt het risico te groot, de intrest is aan de hoge kant, investeerders willen een deel van de aandelen, …  In die optiek kan PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) via bijvoorbeeld de startlening+ een interessante oplossing bieden om toch aan de initiële financieringsbehoefte van startende ondernemers tegemoet te komen.

Lees verder ...

Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken

23.06.2017

Ondernemingen die hinder ondervinden wegens openbare werken voor hun deur kunnen tot 30 juni 2017 genieten van de rentetoelage voor kmo’s en de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen en micro-ondernemingen. Deze maatregelen worden met ingang van 1 juli 2017 vervangen door de hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken.

Lees verder ...

Aangepaste bedragen kilometervergoeding 1 juli 2017 tot 30 juni 2018

19.06.2017

Werknemers die met de eigen wagen beroepsmatige verplaatsingen maken, kunnen van de werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Daarbij kan de werknemer ofwel zijn werkelijke kosten bewijzen, of gebruik maken van het algemeen forfait. De terugbetaling kadert in het begrip “kosten eigen aan de werkgever” en is bijgevolg niet belastbaar en evenmin onderworpen aan sociale bijdragen.

Lees verder ...

Auteursrechten als alternatieve verloning

6.06.2017

Auteursrechten zijn de inkomsten uit de verkoop van rechten of het toestaan van een gebruiksrecht op een auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten worden beschouwd als een roerend inkomen, ook al houden ze verband met de beroepswerkzaamheid, en worden na aftrek van een kostenforfait belast aan 15% roerende voorheffing. In vergelijking met een bezoldiging of een dividend kan het toekennen van auteursrechten fiscaal zeer interessant zijn.

Lees verder ...